Language Assistance

Call now for an appointment… your smile deserves it!
(563) 355-1034


English:

We will take reasonable steps to provide free-of-charge language assistance services to people who speak languages we are likely to hear in our practice and who don’t speak English well enough to talk to us about the dental care we are providing.

 
Spanish:

Tomaremos medidas razonables para proporcionar servicios gratuitos de asistencia lingüística a personas que hablan idiomas que es probable que oigamos en nuestra práctica y que no hablan inglés lo suficientemente bien como para hablar con nosotros acerca del cuidado dental que estamos proporcionando. 


Chinese:

我们将采取合理措施,向我们在实践中可能听到的语言人士提供免费的语言援助服务,并且不会说英语,不用说我们提供的牙科护理。


Vietnamese:

Chúng tôi sẽ tiến hành các bước hợp lý để cung cấp các dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ miễn phí cho những người nói ngôn ngữ mà chúng tôi có thể nghe trong thực tế của chúng tôi và những người không nói được Tiếng Anh đủ để nói chuyện với chúng tôi về dịch vụ chăm sóc nha khoa mà chúng tôi đang cung cấp.


German:

Wir werden angemessene Schritte unternehmen, um kostenlosen Sprachunterstützungsdiensten für Leute zu geben, die Sprachen sprechen, die wir wahrscheinlich in unserer Praxis hören werden und die kein Englisch gut genug sprechen, um mit uns über die zahnärztliche Versorgung zu sprechen, die wir zur Verfügung stellen.

Arabic:

سوف نتخذ خطوات معقولة لتوفير خدمات مساعدة لغوية مجانية للأشخاص الذين يتحدثون اللغات التي من المرجح أن نسمع في ممارستنا والذين لا يتكلمون الإنجليزية جيدا بما فيه الكفاية للتحدث إلينا عن العناية بالأسنان التي نقدمها.

French:

Nous allons prendre des mesures raisonnables pour fournir des services gratuits d'assistance linguistique aux personnes qui parlent des langues que nous entendons dans notre pratique et qui ne parlent pas assez bien l'anglais pour nous parler des soins dentaires que nous fournissons.


Russian:

Мы предпримем разумные шаги для предоставления бесплатных услуг языковой поддержки людям, которые говорят на языках, которые мы, вероятно, услышим в нашей практике, и которые недостаточно хорошо владеют английским языком, чтобы поговорить с нами о стоматологической помощи, которую мы предоставляем.


Dutch:

 We zullen redelijke stappen ondernemen om gratis taalbijstand te bieden aan mensen die talen spreken die we waarschijnlijk in onze praktijk zullen horen en die niet goed genoeg spreken in Engels om met ons te praten over de tandheelkundige zorg die we leveren.


Filipino:

Magsasagawa kami ng makatwirang mga hakbang upang magbigay ng libreng-ng-bayad na serbisyo ng tulong sa wika sa mga taong nagsasalita ng mga wika kami ay malamang na marinig sa aming mga kasanayan at kung sino ang hindi nagsasalita ng Ingles na rin sapat upang makipag-usap sa amin ang tungkol sa dental care kami ay nagbibigay ng.


Thai:

เราจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้บริการช่วยเหลือด้านภาษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ที่พูดภาษาที่เราได้ยินในการปฏิบัติของเราและผู้ที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีพอที่จะพูดคุยกับเราเกี่ยวกับการดูแลทันตกรรมที่เราให้บริการ


Hindi:

हम उन लोगों को मुफ्त बोलने वाली भाषा सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाएंगे, जो हमारी भाषा में बोलते हैं और हमारे पास दंत चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए पर्याप्त अंग्रेजी नहीं बोलते हैं।


Korean:

우리는 연습 중에 듣기 쉬운 언어를 사용하는 사람들과 우리가 제공하는 치과 진료에 관해 우리에게 이야기하기에 충분히 영어를 사용하지 못하는 사람들에게 무료 언어 지원 서비스를 제공하기 위해 합당한 조치를 취할 것입니다.

 
Lao:

ພວກເຮົາຈະໃຊ້ເວລາຂັ້ນຕອນທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອສະຫນອງການຟຣີບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າບໍລິການການຊ່ວຍເຫຼືອພາສາກັບປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ເວົ້າພາສາທີ່ພວກເຮົາມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະໄດ້ຍິນໃນການປະຕິບັດຂອງພວກເຮົາແລະຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ດີພຽງພໍທີ່ຈະສົນທະນາກັບພວກເຮົາກ່ຽວກັບການດູແລແຂ້ວພວກເຮົາກໍາລັງສະຫນອງ.

 
Croatian:

Poduzet ćemo razumne korake kako bismo pružili besplatne usluge pružanja jezičnih usluga ljudima koji govore jezicima za koje vjerujemo da ćemo čuti u našoj praksi i koji ne govore engleski dovoljno da nam se jave o stomatološkoj skrbi koju pružamo.

Contact Us